วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นายกสาครฯ สนับสนุนโครงการอบรมการนวดแผนไทยให้ประชาชนได้สร้างอาชีพ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้อบรมนวดแผนไทย ประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเวชกรรมไทย วัดปลักคล้า สมานคุณคลินิกการแพทย์แผนไทย และห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยผู้อบรมได้ใช้เวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำและทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่