วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นามัยก่อนออกจากเคหสถาน ฝ่าฝืนปรับแน่!!

11 เม.ย. 2020
790

วันนี้ (10 เม.ย. 63) วันนี้ (10 เม.ย. 63) จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานโดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดยที่ประชุมได้มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 16/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้อย่างเด็ดขาด โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทและอาจเป็นความผิดตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 เม.ย. 63