วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้า 9 รางวัลแข่งทักษะวิชาการและวิชาชีพ โชว์ผลงานยอดเยี่ยมเวทีเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โชว์ผลงานยอดเยี่ยม เวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ครั้งที่ 6 คว้ารวด 9 รางวัล ชนะเลิศ 4 รองชนะเลิศ 4 ชมเชย 1 พร้อมเลือก “อ.ดร.มงคล เทพรัตน์” เป็นประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ

อ.ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อ.ปริยากร สุจิตพันธ์ อ.ขนิษฐา พันชูกลาง นางสมจิต ปาละพัน น.ส.สุรีพร วิจิตรโสภา นายณัฐพล ราชูภิมนต์ นำทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีมหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรราชภัฏครั้งนี้ ทั้งหมด 19 มหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ถึง 9 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศ 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง 3 รางวัล และ รางวัลชมเชย 1 รางวัล

อ.ดร.มงคล กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดรางวัลต่างๆ ที่ได้รับมีดังนี้ 1. ชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการสัตวศาสตร์ นายพลวัฒน์ นารีหวานดี น.ส.จริยา ช่วยผดุง ควบคุมโดย นายณัฐพล ราชูภิมนต์ 2. ชนะเลิศ การตอบปัญหาประมง น.ส.เสาวลักษณ์ บิลยีหลี น.ส.วรรณวิสา แก้วขาว ควบคุมโดย นายณัฐพล ราชูภิมนต์ 3. ชนะเลิศ แข่งขันคัดแยกเพศปลา นายเมธาวิทย์ แปะซิ่ว นายณัฐวัฒน์ รัตนพันธ์ ควบคุมโดย นายณัฐพล ราชูภิมนต์ 4. ชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง น.ส.สร้อยสุดา แก้วจันทร์ อาจารย์ผู้ควบคุม อ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร 5. รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาวิชาการพืชศาสตร์และความรู้ทั่วไปทางการเกษตร นายศราวุฒิ นาคปาน นายวัชรากร แสงทอง อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม 6. รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุกิจ นายวรัญญู เกตุมุหน๊ะ นายธิติ ธนโสภณพิทักษ์ น.ส.เรวดี ปานแดง น.ส.ฐิติรัตน์ โรจน์นครินทร์ ควบคุมทีมโดย อ.ปริยากร สุจิตพันธ์ 7. รองชนะเลิศอันดับ 2 นวัตกรรมอาหาร น.ส.ปราณปริยา หมั่นเพียร น.ส.อนิป แวยูโซ๊ะ น.ส.ขจรศรี ดำแก้ว ควบคุมโดย อ.ขนิษฐา พันชูกลาง 8. รองชนะเลิศอันดับ 2 สะบัดแส้หญิง น.ส.วิสณี แก้วอ่อน ควบคุมทีมโดย นายณัฐพล ราชูภิมนต์ 9. รางวัลชมเชย นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร น.ส.ยุวภาณี ช่วยเทศ น.ส.สุวดี ฤทธิเดช โดยมี ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม เป็นผู้ควบคุมทีม

ด้าน ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ในทางวิชาการและวิชาชีพให้นักศึกษามีความตื่นตัว กระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการสร้างตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ มรภ.สงขลา ในการส่งนักศึกษาแข่งขันระดับระดับชาติในด้านเกษตรและอาหาร 

ผศ.ดร.คริษฐสพล กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขันทางด้านวิชาการ ได้แก่ ตอบปัญหาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แข่งขันแผนธุรกิจ แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอาหาร และการแข่งขันทางด้านทักษะทางการเกษตร ได้แก่ แข่งคัดแยกเพศปลา แข่งกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง แข่งทดสอบทักษะประสาทสัมผัส แข่งสะบัดแส้ การสอดปืนเทียมโค แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ยังได้เลือก อ.ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้ร่วมมอบธงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในฐานะเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร ปีถัดไป