วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัล ระดับดี-ชมเชย เวทีประชุมวิชาการด้านวิทย์และเทคโนโลยีเกษตรแห่งชาติ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัล ระดับดีและชมเชย ในงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และ แข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology; NUCA) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom meeting ภายใต้แนวคิด “BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม” จัดโดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการฯ

ผลปรากฏว่า นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับดี จากการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในสาขาพืชศาสตร์ เรื่อง “ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของโกโก้ที่ปลูกในบ่อซีเมนต์” โดย นายศุภวิชญ์ ชูเขียว และ นายชีวธันย์ ไพโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และ รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟคลองหอยโข่งจากต้นสู่แก้วโดยใช้ BCG Economy” โดย นางสาวภัทรสุดา ทองหนู อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปริยากร บุญส่ง และ ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร