วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

นศ. มรภ.สงขลา ร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ “Startup Thailand League” รอบคัดเลือกภาคใต้

นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทน มรภ.สงขลา  แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ Startup Thailand League 2022 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรมและกิจการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นำทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ Startup Thailand League 2022 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ระดับภาคใต้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี 6 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 30 ทีม

สำหรับโครงการ Startup Thailand League มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนในมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปเป็น Startup เป็นนับรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนเพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในระดับภาคใต้ มีนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ จำนวน 5 ทีม ดังนี้

1. ทีม Singora Pottery ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเคลือบด้วยขี้เถ้าไม้ตาลโตนด ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายณัฐพล เจ๊ะอุมาร์ (หัวหน้าทีม) นายมูฮำมัดซาฟีอี บินอูเซ็ง นายธนพงษ์ เทพเกลี้ยง สาขาวิชา การออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

                2. ทีม Cannabis Rhinohill ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส “กัญชานัว” ใช้ทดแทนผงชูรสสมาชิกในทีม นายมนูญ แสงจันทร์ศิริ (หัวหน้าทีม) นายยามารูดีน สมะดอเล๊าะ นายปฏิญญา เรืองศิริเดชสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวรัชดาภรณ์ ชูกระชั้น นายธนพล แสงแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 3. ทีม Milk Milk ผลิตภัณฑ์โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสแกงเลียงปลีกล้วยในบรรจุภัณฑ์ถ้วยร้อน สมาชิกในทีม นายภาณุพงศ์ พงศ์พันธ์ (หัวหน้าทีม) นางสาวณัฐฏธิดา บิลล่าเต๊ะ นางสาววิลาวัณย์ เกื้อกูล นางสาวเมธาวี งามไตรไร นางสาวศศิกานต์ กาญจนเพ็ญ สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะ เทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ผศ.ขนิษฐา หมวดเอียด คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

              4. ทีม จิ้งหรีดกู้โลก ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจิ้งหรีด สมาชิกในทีม นายอันวา ดาเร๊ะ (หัวหน้าทีม) นางสาวมาลียา เทียนมณี นางสาวสุกัลยา ร่วมแก้ว นางสาวนิตยา ยาประจัน นายสุบรรณ แก้วจรัส สาขาวิชา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการโดยมี อาจารย์พีรวัส หนูเกตุ คณะวิทยาการจัดการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5. ทีม Ecod เป็นแบรนด์สินค้าชื่อ Eco_d สร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนผสมวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น ช่วยลดขยะที่ต่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น1. กระเป๋า Eco_d ใช้เศษผ้าที่เหลือจากการตัดผ้าคลุมฮิญาบมาทอด้วยกี่ 4 ตะขอ โดยการใช้ไอเดียการทอสมัยใหม่2. เข็มกลัด เน้นความสนุกสนานที่ได้เปลี่ยนเข็มกลัดตกแต่ง ที่ลูกค้าสามารถนำมาตกแต่งกระเป๋าได้ตามความชอบ สมาชิกในทีม นางสาวณิชารีย์ สินศิริ (หัวหน้าทีม) นางสาวนัทพร กลับนวลนางสาวฟิรดา มะลีนายปิยะวัฒน์ แทนด้วงสาขาวิชาการออกแบบ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์โดยมี อาจารย์อมรรัตน์ บุญสว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา