วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 100% จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยนายชารีฟ นาแว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอาวุโส 5 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จทส.คปภ.5 สมอ.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 100% จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ดำเนินการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินและวัตถุประสงค์

เพื่อลดความเสี่ยงของผู้บริโภคจากพิษภัยในภาชนะโฟมสู่อาหาร อีกทั้งเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์กรเข้าร่วมดำเนินการและผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งสิ้น 9 องค์กร เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณ ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา