วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

17 ก.ค. 2020
853

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สอดคล้องตามแนววิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีการเว้นระยะที่นั่ง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำและกำชับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ที่กระทรวงคมนาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050