วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อจัดทำแผนและติดตามการดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558, พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานรองรับผู้เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2566 โดยมีคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยราชการ บริษัท/สายการบิน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่