วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ หลีกเหลี่ยงการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562

พื้นที่เขตบริเวณสนามบินทุกสนามบินในประเทศไทย ถูกประกาศเป็นพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ที่จะขอปล่อย โคมลอย โคมควัน พลุ ตะไล บั้งไฟ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการปล่อย โคมลอย โคมควัน พลุ ตะไล บั้งไฟ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 ก่อนและจะต้องแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศตามแบบฟอร์มที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดหรือแจ้ง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7422-7511 (งานบริการข่าวสารการบิน) โทรสาร 0-7422-7050 ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดปล่อยอย่างน้อย 7 วัน โดยแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อย 2 หมายเลข ขนาดและจำนวนของโคมลอย/โคมควัน ระบุตำแหน่งพิกัดของสถานที่ ที่จะปล่อยเพื่อท่าอากาศยานหาดใหญ่จะได้ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) ต่อไป