วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักยภาพพื้นที่ มอบหมายให้ นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทนพบปะ และร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมอำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานการประชุมผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ประกอบด้วย การแนะนำตัวข้าราชการที่มาปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ การแจ้งข้อปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการ นโยบายการปฎิบัติงานของ ผอ.รมน.ภาค 4 นโยบายการปฏิบัติราชการของนายอำเภอสุไหงปาดี การชื้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ Padee Complex & Selene Mask เช็ดน้ำเด็กกำพร้าสุไหงปาดี

โดยการดำเนินการช่วยเหลือเด็กกำพร้าด้านทุนทรัพย์ ซื้อเสื้อผ้าใหม่ในวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ช่วยทุนการศึกษา และสร้างอาชีพ อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม โดยเด็กกำพร้ามาจากจากสถานการณ์ความไม่สงบ และตามธรรมชาติ จำนวน 417 คน(มาก ที่สุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการเดิม ตั้งแต่ พ.ศ.2547 คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วยฝ่ายอำเภอสุไหงปาดี ฝ่ายผู้นำศาสนาอิสลาม ฝ่ายผู้นำศาสนาพุทธ บริษัทโปรอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฉัตรวาริน