วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนในการพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อประเทศชาติ ภายใต้การฝึกอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล

19 ธ.ค. 2019
955

วันนี้ (19 ธ.ค. 62) ที่อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย์ เทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการประมงกับความมั่นคงของชาติและไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล รุ่นที่ 340/386 ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2562 โดยมี น.อ. อิทธิพัทธ์ กวินเฟื่องฟูกุล รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 น.อ. ธรรมรัตน์ เทียบเทียม รองเสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 นายเชวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการอบรม คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกว่า 300 คน

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การก่อการร้ายและปัญหาด้านเศรษฐกิจ ได้ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน และเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทย มีชายฝั่งทะเลยาวรวมกันถึง 1,500 ไมล์ มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะ งออกไปในทะเลถึง 200 ไมล์ทะเล เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอธิปไตยของประเทศในการแสวงหาประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล เป็นภารกิจที่กองทัพเรือรับผิดชอบโดยตรงอย่างไรก็ตามยังมีบรรดาพี่น้องชาวประมงที่มีอาชีพผูกพันอยู่กับทะเลและมีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวเรือสามารถช่วยกันเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทางทะเลได้อีกส่วนหนึ่ง เช่น พี่น้องไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ก็นับเป็นพลังมวลชนส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อประเทศชาติ และการรวมชาวประมง ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการประมงและผู้ประกอบกิจการทางทะเลได้เป็นกลุ่มพลังที่เรียกว่าไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการในด้านการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล โดยการช่วยป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใดในเขตน่านน้ำไทยตลอดจนไม่เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายต่างๆเสียเอง และที่สำคัญคือความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับทางราชการอย่างแน่นแฟ้น อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยทางทะเลแก่ชาติบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาพที่ 2 ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวประมงและผู้มีอาชีพเกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลในพื้นที่อำเภอระโนดและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รวมตัวกันมาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อการประกอบอาชีพในวันข้างหน้ารวมถึงยังก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของชาติและสามารถสนับสนุนทางราชการในการให้ข่าวสารให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่เป็นการรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล