วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสาบานตนเป็นพลเมืองดีของลูกเสือราชทัณฑ์และพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 7 ต.ค. 63 ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ในฐานะผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต 9 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสาบานตนเป็นพลเมืองดีของลูกเสือราชทัณฑ์และพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ วิทยากร ครูฝึกและลูกเสือวิวัฒน์ราชทัณฑ์เพื่อพลังแผ่นดินเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ในฐานะผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต 9 กล่าวว่า พิธีทบทวนคำปฏิญาณสาบานตนเป็นพลเมืองดี เพื่อพลังแผ่นดินของลูกเสือราชทัณฑ์ และพิธี ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 นับว่าเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดให้มีความพร้อม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ มีทักษะความรู้ ความสามารถทางการอาชีพ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ ให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคม และไม่กลับมากระทำผิดและเสพติดซ้ำ ด้วยหลักการแนวคิดการคืนคนดีสู่สังคมด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ เพื่อให้ทุกคนเกิดอุดมการณ์ มีแรงยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างทักษะการใช้ชีวิต และเกิดแรงจูงใจไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ

ด้านนายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 29 กันยายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน ในการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและวิทยากร ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ซึ่งมีหลักสูตรการฟื้นฟู 7 หลักสูตรสำคัญ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย 2. หลักสูตรกระบวนการพัฒนาจิตใจด้วยศาสนบำบัด 3. หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 4. หลักสูตรกระบวนการบำบัด Matrix Program และทักษะการให้คำปรึกษา 5. หลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 6.หลักสูตรกระบวนการทำความดีเพื่อแผ่นดินและ 7.หลักสูตรอาชีวะบำบัด

ทั้งนี้ผลการดำเนินโครงการโดยรวมเป็นที่น่าพอใจและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ