วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์ เปิดจุดอำนวยการออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา

เพื่อสนองรับนโยบายจากจังหวัดสงขลา ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 45/2564 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทางสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) กรณีเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดสงขลา

ในการนี้ เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดจุดอำนวยการออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์