วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์ร่วมกับ ม.อ.จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะอนุกรรมการศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ น้องใหม่บำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเข้าพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สันเขาคอหงส์ เพื่อสำรวจทรัพยากรพืช สัตว์ ชีวภาพ ให้เห็นความสำคัญของผืนป่าใกล้เมือง เสริมสร้างจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน