วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ทม.คอหงส์จัด การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 น. นายนที เรณุมาศ ประธานสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาล ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติและอนุญาตญัตติต่างๆ ตามที่นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เสนอประกอบด้วย

1. ให้ความเห็นชอบการโอนทรัพย์ให้แก่ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 เป็นผู้ดูแลดังนี้

– เขตการบริการน้ำประปา ซอยลานกีฬา (ชุมชนบ้านปลักธง)

– เขตการบริการน้ำประปา ซอยชูกำเนิดอุทิศ1 (ชุมชนบ้านปลักธง)

– เขตบริการน้ำประปา ถนนบ่อนไก่-ท่ายาง (ชุมชนบ้านคลองหวะ 2)

– เขตการบริการน้ำประปา ซอยโรงอิฐบ้าน (ชุมชนคลองเปล 3)

2. ให้ความเห็นชอบรับโอน อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้โอนอาคารโครงถักเหล็กขนาด 16 × 30 เมตร หลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอน พร้อมระบบไฟฟ้า ณ บริเวณศาลาทวดบ้านคลองหวะ จำนวน 1 หลัง

3. ให้ความเห็นชอบ การได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิง ของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

4. อนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสำนักปลัดเทศบาลในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

5. อนุญาตให้กู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจำนวน 16,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองคอหงส์ และจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำเนินกิจการของสถานธนานุบาลฯ

6. คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองคอหงส์จำนวน 2 ท่าน ซึ่งที่ประชุมให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย 1.นายทรงวุฒิ ขวัญทอง 2.นางธภัทร ไชยทอง