วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ทม.ควนลัง จัดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

วันที่ 6 มิ.ย.63เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ท่าเคียน วัดท่าเคียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมบูรณ์ ปัญญาธนากรนายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ การศึกษา ในส่วนของประเทศไทย ได้มีความพยายามในการระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการออกประกาศและคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมีผลทำให้การประกอบกิจการของธุรกิจ บางประเภทหยุดชะงัก หรือชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกลุ่มคนบางส่วนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ขาดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เทศบาลเมืองควนลังในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาและสนองต่อนโยบายของรัฐบาล