วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ทม.ควนลังพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองควนลัง ชั้น 3 ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี นายร่อซี หนิมุสา รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ทุกสำนัก/กอง ให้การต้อนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 จากจังหวัดสงขลา และพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้ผลการประเมินนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป