วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทม.ควนลังทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้ง ที่ 2)

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุนทอง

เทศบาลเมืองควนลัง นำโดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 21ชุมชน ชุมชนละ 2 คน ร่วมประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2564 เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนและประชาชน เพื่อจะได้นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดสรรงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ต่อไป