วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ทม.ควนลังติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบ ร่องน้ำ คู คลอง เส้นทางการปิดกั้นทางเดินของน้ำในเขตพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองควนลัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อุทกภัย และวาตภัย เทศบาลเมืองควนลัง ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลัง ให้พร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง ทั้ง 3 เขต ติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบ ร่องน้ำ คู คลอง เส้นทางการปิดกั้นทางเดินของน้ำในเขตพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรรวมทั้งวางแผนการดำเนินงานทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป