วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ทม.ควนลังจัดโครงการแลบ้าน แลเมือง ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ หมู่บ้านฉัตรแก้ว

16 พ.ย. 2020
840

เมื่อเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หมู่บ้านฉัตรแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง จัดโครงการแลบ้าน แลเมือง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้บริการตัดแต่งต้นไม้แนวถนน และแนวสายไฟฟ้า ตัดหญ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ลอกคูระบายน้ำ พ่นหมอกควันกำจัดยุง และดูดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้บ้านเมืองมีความ สะอาด สวยงามน่าอยู่ น่าอาศัย