วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ทน.หาดใหญ่ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา หารือมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ผ่านระบบ (ZOOM)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา หารือมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผ่านระบบ (ZOOM) โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องรับรองเทศบาลนครหาดใหญ่