วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ทน.หาดใหญ่จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในสถานประกอบการโรงแรมเขตเทศบาลฯ

วันที่27ก.ค.63 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร สถานประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 400 คนโดยมีนางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่ง้สริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานในการจัดอบรมครั้งนี้

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสถานที่เตรียม ปรุงและจำหน่ายอาหารของตนเองให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนั้น เป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงในการเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ มาปรุง-ประกอบให้ผู้บริโภคได้รับประทานรวมทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมแบะพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านอาหารของตนเองให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่นด้วย 

โดยกิจกรรมที่สำคัญคือ การให้ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการอาหารปลอดภัย ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งทางเทศบาลฯจะมีการตรวจ ติดตามและประเมินผลสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดต่อไป ยิ่งในปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป เน้นการบริโภคนอกบ้านมากขึ้นการขยายตัวของเมืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งถ้าเราไม่ให้ความสำคัญ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องย่อมส่งผลเสียต่อการพัฒนาเมืองได้

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารำกรับผู้สัมผัสอาหาร มีด้วยกันทั้งหมด3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 3 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จำนวน 300 คน และอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำกรับผู้ประกอบการด้านอาหาร รุ่นที่1วันที่ 2 กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563 จำนวน 100 คน