วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ทน.สงขลาลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนทะเลหลวง และปรับปรุงผิวถนนบริเวณซอย 10 ถนนไทรบุรี ตามคำร้องของประชาชน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักช่าง ดำเนินการ ซ่อมทางเท้าตัวหนอน หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเก้าเส้ง ถนนเก้าแสน ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนทะเลหลวง ซอย และปรับปรุงผิวถนนบริเวณซอยย่อย ซอย 10 ถนนไทรบุรี ตามคำร้องของประชาชน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา