วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ทน.สงขลาจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วยในพื้นที่ให้น้อยลง เนื่องจากขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2566) เจ้าหน้าที่งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ PCU ใจกลางเมือง และ อสม. เทศบาลนครสงขลา 6 ชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โดยมีการรณรงค์ให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย จากนั้นได้สำรวจตามจุดต่าง ๆ พร้อมหยอดทรายอะเบท คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแพร่ระบาดติดต่อถึงกันได้ มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยขณะนี้ในหลายพื้นที่พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ ลงพื้นที่ทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนหมาก , ชุมชนหลัง รพ. สงขลาเก่า , ชุมชนมัสยิดบ้านบน , ชุมชนย่านเมืองเก่า , ชุมชนบ้านบน และชุมชนดอนรัก นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจกำจัดยุงลายของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับมือช่วงหน้าฝนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้าน บริเวณรอบบ้านและภายในชุมชน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเก็บกวาดบ้านให้สะอาด ปลอดโปร่ง โล่ง ปิดภาชนะเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้สนิทมิดชิด ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อตัดตอนการเกิดของยุงลาย