วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ด่วนที่สุด.. จาก สพฐ. (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

14 ม.ค. 2020
971

ด่วนที่สุด.. จาก สพฐ. (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ร่วมรณรงค์ การจัดงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ของทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และชุมชน อีกทั้งเป็นการสนองต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งขอความร่วมมือ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ทุกเขตทั่วประเทศ ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ “งานเลี้ยงวันครู ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ด้วยพลังครูดี ไม่มีอบายมุข”