วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 2 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติราชการ อีกทั้งเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้คณะผู้บริหารและที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนานครสงขลาในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป