วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณีนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ และสำรวจบริเวณโดยรอบของประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ซึ่งมีสภาพชำรุด

วันที่ 15 มกราคม 2564 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสงขลา จากนั้นลงพื้นที่บริเวณสวนสองทะเล สำรวจบริเวณโดยรอบของประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ซึ่งมีสภาพชำรุด โดยเทศบาลนครสงขลาได้มีการงดใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อีกทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

สำหรับความคืบหน้าโครงการปรับปรุงลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ได้ดำเนินการออกแบบและประมาณการแล้วเสร็จ จากนั้นจะดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ สำนักการช่าง ได้วางแผนและออกแบบ แนวความคิดไว้ประกอบด้วย 1) การใช้สอยอาคาร ปรับพื้นที่ให้รองรับต่อการท่องเที่ยว โดยออกแบบการใช้งานพื้นที่อย่างชัดเจนกำหนดให้ลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ำสาธารณะและห้องดูแลระบบ ชั้นที่ 2 เป็นส่วนของ ลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ พร้อมกับปรับพื้นที่โดยรอบ ให้มีความร่มรื่นและมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับเดินชมภูมิทัศน์ปากทะเลสาบสงขลา จุดถ่ายภาพและนั่งพัก นั่งชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นได้ 2) ทางสัญจร ปรับรูปแบบการเดินขึ้นชมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ที่จากเดิมมีลักษณะเป็นบันไดสูงชัน เปลี่ยนใหม่ให้มีลักษณะเป็นทางลาด (Ramps) เพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถเดินขึ้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 3) จัดระเบียบบริเวณจุดรับ – ส่ง รถบัสและร้านค้าหาบเร่ แผงลอยใหม่ โดยการจัดระเบียบพื้นที่กำหนดจุดรับ – ส่ง รถบัส ของนักท่องเที่ยวใหม่ ให้มีความเป็นระเบียบและลดปัญหาการ จราจรติดขัด รวมถึงจัดพื้นที่สำหรับร้านค้าหาบเร่แผงลอย ให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และถูกสุขอนามัย