วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ณัฐวุฒิ ไชยชูลีหัวหน้า “ทีมบ้านพรุยั่งยืน” มั่นใจดูแลคนบ้านพรุด้วยประสบการณ์ และนักบริหารมืออาชีพ

ทีมบ้านพรุยั่งยืน ได้รวมความหลากหลาย ผู้นำทุกรุ่น ร่วมทีมกัน นำโดยนายณัฐวุฒิ ไชยชูลี อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ นักบริหารมืออาชีพ และนักการเมืองสายพัฒนา โดยยึดแนวทาง คุณธรรม ความยั่งยืน และธรรมาภิบาลในการบริหารมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นคนในพื้นที่ ลูกหลานชาวบ้านพรุ เข้าถึงง่าย มีมิตรภาพที่ดี ชอบช่วยเหลือคน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวบ้านพรุมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนโยบายเร่งด่วน คือ นโยบายส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านพรุ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม

วิสัยทัศน์ “ บ้านพรุรุ่งเรือง เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข ”

พันธกิจ

 1. พันธกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • พัฒนาการให้บริการของเทศบาลที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว
  • จัดสร้างระบบทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
  • พัฒนาระบบการบริการและการประชาสัมพันธ์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์
  • จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  • จัดทำระบบการเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์

2. พันธกิจด้านเศรษฐกิจ

– ส่งเสริมอาชีพชุมชน ยกระดับกลุ่มอาชีพชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมืองบ้านพรุ

– เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-commerce

– ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน (GAP , HALAL)

– ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

– สร้างจุดเด่นทางภูมิทัศน์ (Landmark) ขับเคลื่อนเมืองบ้านพรุ ด้วยนวัตกรรมเมืองใหม่

– ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม โดยชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเมืองบ้านพรุ

ด้วยคำขวัญที่ว่า…

“นมัสการหลวงพ่อเกตุดำ

ตามรอยพระพุทธบาท

ไหว้พระธาตุพรุค้างคาว

ล่องเรือยาวบางศาลา

สักการะกุโบร์โต๊ะชาย

ลิ้มผลไม้ท่าหาดเตย”

3. พันธกิจด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

– ส่งเสริมและรื้อฟื้นกีฬาท้องถิ่นเมืองบ้านพรุ

– ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการที่อยู่อาศัย ภายใต้คำมั่นสัญญา “คนบ้านพรุ ต้องมีบ้านอยู่เป็นของตนเอง”

– ยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ระดับมาตรฐาน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กศูนย์ที่ 3 เป็น “อนุบาลในฝันเมืองบ้านพรุ”

– ส่งเสริมกิจกรรมของสุสานและสุสานและฌาปนสถาน

– ส่งเสริมและบำรุง รักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านพรุ (หนังตะลุง , มโนราห์ , ลิเกฮูลู ฯลฯ)

– พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนบ้านพรุ

– ส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาทุกศาสนา (สารทเดือนสิบ , ชักพระ , รอมฎอน ,เมาลิด , ฮารีรายอ ฯลฯ)

– ส่งเสริมการสาธารณสุข การอนามัยครัวเรือน และการรักษาพยาบาล

– ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

– ส่งเสริมกีฬา E-Sports สำหรับเยาวชนคนบ้านพรุ

– ส่งเสริมให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “One Day Care”

– สนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

– พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อสม. ทุกมิติ

– พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพประธานชุมชนและกรรมการชุมชนทุกมิติ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

4. พันธกิจด้านการเมือง

– ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองบ้านพรุ

– จัดการบริหารงานเทศบาลเมืองบ้านพรุตามหลักธรรมาภิบาล

5. พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม

– บริหารจัดการขยะภายใต้โครงการ Zero Waste โดยใช้แนวคิด เปลี่ยนบ่อขยะเป็นป่าต้นน้ำ

– ส่งเสริมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน และชุมชน

– สนับสนุนแนวคิดโครงการ “1 ครัวเรือน 1 ถังหมักรักษ์โลก”

“ บ้านพรุต้อง ดีกว่าเดิม

บ้านพรุเมือง ต้องแวะ

บ้านพรุเมืองไร้ขยะ เปลี่ยนบ่อขยะเป็นป่าต้นน้ำ ”