วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ชุมชน ต.หัวเขา จับมือ Songkhla Station และ 3 มหา’ลัยทางศิลปะ จัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมง ภายใต้แนวคิด “ซิงกอร่า มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า สู่การสืบสานสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

ชุมชน ต.หัวเขา จับมือ Songkhla Station  และสถาบันอุดมศึกษาทางศิลปะ มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ มทร.ศรีวิชัย จัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมงชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้แนวความคิด “ซิงกอร่า มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า สู่การสืบสานสร้างสรรค์ร่วมสมัย” เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-5 มี.ค.63 เผยผลงานชนะเลิศรับเงินรางวัล 6,000 บาท เกียรติบัตรจาก รมช.คมนาคม พร้อมเพ้นท์ภาพบนเรือขนาดจริง

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ หลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร ร่วมกับร้าน Songkhla Station  สถาบันอุดมศึกษาทางด้านศิลปะในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ม.ทักษิณ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมจัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมงชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้แนวความคิด “ซิงกอร่า มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า สู่การสืบสานสร้างสรรค์ร่วมสมัย” โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-5 มี.ค.63 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ต.หัวเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าสงขลายุคที่ 1 และ 2 อันเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ หรือที่เรียกว่าเมืองซิงกอร่า โดยได้รับการรับรองจากกรมศิลปากร และเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญในการเสนอชื่อสู่การเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคต นอกจากนั้น ชุมชน ต.หัวเขา ยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่งดงามและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเมืองสงขลา

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า จากคุณค่าและความสำคัญดังกล่าว ชาวชุมชนหัวเขาและภาคีเครือข่ายจึงมีแนวคิดในการสร้างการรับรู้และสื่อสารผ่านการจัดประกวดออกแบบลวดลายเรือประมงชุมชน ต.หัวเขา โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านศิลปะในพื้นที่ จ.สงขลา 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอันเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ จ.สงขลา เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงคุณค่าและมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้องค์ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบมาสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเมืองสงขลาและทำประโยชน์สู่สังคม ถือเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเมืองเก่าสงขลาฝั่งบ่อยาง ไปกับเมืองเก่าสงขลาฝั่งหัวเขา รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางน้ำในทะเลสาบสงขลาให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน และสนับสนุนผลักดันเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลกต่อไป

ในส่วนของรางวัลแบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผลงานชนะเลิศจะได้รับเกียรติให้เพ้นท์บนเรือประมงชุมชน ต.หัวเขา ขนาดจริง รางวัลชมเชย 30 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจาก พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายรังสี รัตนปราการนายกกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัลจะได้ร่วมแสดง ณ HoaKao Pavillion

สำหรับวิธีการสมัคร กำหนดให้ผู้ประกวดหนึ่งคนต่อหนึ่งชิ้นงาน โดยส่งรายชื่อเบอร์ติดต่อ อีเมลที่สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 087-5174478 ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าวโครงการในวันที่ 29 ก.พ. 63 เวลา 17.30 น. ณ โรงสีแดง ย่านเมืองเก่าสงขลา