วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ชาวอำเภอนาทวี พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 22 ต.ค. 63 ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่อำเภอนาทวีกว่า 2, 500 คน พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมนำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ขึ้นเหนือศีรษะด้วยความรักและเทิดทูน พร้อมโบกสะบัดธงชาติไทย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี คอยดูแลความสงบเรียบร้อย

ตามที่มีกลุ่มคนพยายามจาบจ้วง บ่อนทำลาย และล้มล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นการเยียบย้ำหัวใจของประชาชนผู้จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงพยายามในการสร้างความแตกแยกในสังคมไทย ทำให้ประชาชนชาวอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในฐานะราษฎรภายใต้การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอยืนหยัดและสร้างพลังเพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

จากนั้น ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวแสดงเจตนารมณ์ โดยมีใจความว่า 1. พวกเราจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติและขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำอันไม่เหมาะสมดังกล่าว และ 2. พวกเราจะรวมพลังร่วมกันปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ด้วยชีวิตและจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ