วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและ Roadshow หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชนบนความหลากหลายเขา ป่า นา เล  เสน่ห์พัทลุง

21 ก.ค. 2020
933

วันที่ 20 กรกฎาคม   2563 เวลา 15.00 น.  ณ โปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายวิรัตน์  รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและ Roadshow หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชนบนความหลากหลายเขา ป่า นา เล  เสน่ห์พัทลุง  โดยมีนางลภารมย์  หนูสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง  กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ  และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จังหวัดพัทลุง มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า  : เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน  จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจใน “มหัศจรรย์แห่งพัทลุง” โดยแบ่งเป็น 11 อำเภอ มีการท่องเที่ยว “เขา ป่า นา เล” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งน้ำตก ภูเขา ล่องแก่ง เป็นเมืองโนรา หนังตะลุง มีสำนักตักศิลาวัดเขาอ้อ ซึ่งเป็นสำนักทางพุทธาคม และไสยศาสตร์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของภาคใต้ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายาก คือ “สมเสร็จ” อีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและ Roadshow หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชนบนความหลากหลายเขา ป่า นา เล ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จังหวัดพัทลุงต้องการนำเสนอผลความสำเร็จของการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทลุงในเชิงบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาคการศึกษาและประชาชน ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2563 งบประมาณ 9 ล้านบาทเศษ เพื่อมาเติมเต็มต่อยอดการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยใช้สินค้า OTOP เป็นตัวเชื่อมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน กระจายรายได้ไปสู่ทุกคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากต่อไป.