วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

งานสื่อสารองค์กร มรภ.สงขลา จัดเวิร์กชอป “ถ่ายทอดสดผ่านระบบ VMIX” เสริมเขี้ยวเล็บเครือข่ายฯ ยกระดับจัดรายการออนไลน์อย่างมืออาชีพ

งานสื่อสารองค์กร มรภ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายฯ จัดอบรม “ถ่ายทอดสดผ่านระบบ VMIX อย่างมืออาชีพ” เสริมศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยยกระดับการจัดรายการสดออนไลน์รองรับการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดสดผ่านระบบ VMIX อย่างมืออาชีพ” ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กรของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เพื่อยกระดับเพิ่มความน่าสนใจในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารของทุกคณะและหน่วยงานภายในของ มรภ.สงขลา ในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และ ว่าที่ร้อยตรีฐานันดร ไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยงานสื่อสารองค์กรได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการผลิตรายการถ่ายทอดสด ตั้งแต่การทำความรู้จักกับอุปกรณ์ โปรแกรม และการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

โอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการเผยแพร่ข้อมูลในอนาคตอีกด้วย