วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

คณาจารย์สาขาเคมี มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี มรภ.สงขลา แทคทีมคว้า 3 รางวัล ดีเด่น-ดีมาก-ดีนำเสนอผลงานเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5 มรภ.เลย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทีมคณาจารย์สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เดินทางไปร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรภ.เลย) จ.เลย ผลปรากฏว่าสามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลดีเด่น การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงาน “การสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยสารสกัดจากผลมะม่วงเบา” โดย ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์, สุนารี นิลอักษร, จิตรานุช นพสถิต, วชิรพงษ์ ก้าวพัฒนากิจ และ กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 2. รางวัลดีมาก การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงาน “องค์ประกอบทางเคมีของข้าว กข 43 ในจังหวัดสงขลา” โดย เชาวนีพร ชีพประสพ, นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ, ฟาตีมา สะแม และ อัสนา ดือราแม 3. รางวัลดี การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากผลงาน “วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวาสายพันธุ์มะกอก (Manikara achras Mill.) ในพื้นที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา” โดย นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ และ เชาวนีพร ชีพประสพ