วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ จับมือ 3 องค์กรผลิตกำลังคนพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพ สอดคล้องความต้องการภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสวนปลักหว้า วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดรำแดง วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ ผนึกกำลังร่วมพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ มุ่งผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

วันที่ 22 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ร่วมกับ 3 องค์กร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดรำแดง วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ และ สวนปลักหว้า ณ ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา โดยมีตัวแทนจากสวนปลักหว้า วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดรำแดง และ วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ รองคณบดีและคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

ดร.มงคล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตามสาขาวิชาชีพการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 2. เพื่อผลิตกำลังคนพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ