วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผนึกท้องถิ่น พัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จับมือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตัวแทนเกษตรกร ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เตรียมเดินหน้า 3 กิจกรรมหลักสร้างอาชีพ ควบคู่ปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อหารือร่วมกับ นายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางศาลา ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา : การทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.มงคล กล่าวว่า ผลจากการหารือได้ข้อสรุปร่วมกันว่ามีกิจกรรมหลักๆ ที่จะดำเนินการดังนี้คือ 1. ยุวเกษตรรักษ์ถิ่น ปลูกจิตสำนึกเยาวชนถึงความสำคัญต่ออาชีพเกษตร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม 2. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 1) การเลี้ยงโคขุน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อาจารย์ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง 2) การปลูกกาแฟร่วมกับยางพารา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 3. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม อาจารย์วิจิตรา ตุ๋งซี่