วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรี 13 รร. มัธยม พื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี สร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรี ร่วมกับ 13 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล และ ปัตตานี หวังสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควบคู่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

 วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรี ร่วมกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง สตูล และ ปัตตานี รวม 13 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 3. โรงเรียนระโนดวิทยา 4. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 5. โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ 6. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 7. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 8. โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ 9. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 10. โรงเรียนพัทลุง 11. โรงเรียนสตรีพัทลุง 12. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และ 13. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มีความตั้งใจในการร่วมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านดนตรี แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา และนักเรียนอย่างแท้จริง ในนามของ มรภ.สงขลา รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดนตรีในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการพัฒนางานด้านวิชาการ และวิชาชีพดนตรี เกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และขอขอบคุณสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา สถาบันการศึกษาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

ด้าน ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาร่วมมือพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดนตรี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนางานด้านวิชาการและด้านบริการวิชาการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก และหลักสูตรอื่นที่เปิดหรือจะเปิดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารวมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และปัตตานีรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรง