วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา  จับมือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเครื่องดนตรีและขับร้อง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 2 สถาบัน

อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงกิจกรรม SKRU & PGVIM Showcase 2020 และการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทักษะดนตรีสากล ในความร่วมมือทางวิชาการดนตรีระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ว่า เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการแสดงดนตรี ระหว่างสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการดนตรี และเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2559  ปีนี้เป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งทีมคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีระหว่างกันด้วยดีตลอดมา