วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จับมือวัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสู่ตลาดสากล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เตรียมจับมือวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่ตลาดสากล เล็งนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดฐานทุนทางวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการ สร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทีมบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย   ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดี ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกันคุณภาพ และ อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบ นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมหารือถึงแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต

ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่ของวัฒนธรรมจังหวัด และกล่าวว่า มรภ.สงขลา ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการ ขับเคลื่อนผ่านโครงการสงขลาคดีศึกษา และโครงการพระราโชบาย โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับงบประมาณในการพัฒนาตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสภาวการณ์โควิด รวมถึงการพัฒนาสู่ตลาดต่างประเทศในอนาคต

ด้าน นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลามีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้กับท้องถิ่น ทั้งในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม Cultural Product of Thailand (CPOT) จึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมพัฒนาโครงการต่าง ๆ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ในอนาคต

                อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์มีแนวคิดในการพัฒนาความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ในรูปแบบไตรภาคีวัฒนธรรม รวมถึงการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาใช้พัฒนาต่อยอดฐานทุนทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเล็งเห็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ และสื่อถึงอัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้เกิดโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในพื้นที่ เพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกันอย่างเป็นระบบ

                นางจุไรรัตน์ จันทรวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กล่าวว่า ยินดีอย่างยิ่งในการทำโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมร่วมกัน ปัจจุบันทางวัฒนธรรมจังหวัดมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนาธรรม ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และยินดีที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม เพื่อลงขายในตลาดออนไลน์ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น คาดว่าจะช่วยสร้างยอดขายและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังอยากผลักดันให้ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของสงขลาให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ในอนาคต

                ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกันคุณภาพ กล่าวสรุปว่า ทั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ต่างมีแนวคิดในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน สมควรอย่างยิ่งในการพัฒนาสู่ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป