วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาและยกระดับการนวดไทย สร้างอาชีพ กระจายรายได้ ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนเขาขาว สตูล

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาและยกระดับการนวดไทย หวังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่มี ควบคู่ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนท่องเที่ยวชุมชนเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับการนวดไทย 150 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ณ อบต.เขาขาว ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดย ดร.โชติกา รติชลิยกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ผศ.ศอลาฮูดินสมาอูน และ ผศ.ฮัสนีดา สมาอูน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ยกระดับ กระจายรายได้ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้เคยใช้สารเสพติด ซึ่งเป็นการให้โอกาสได้พัฒนาอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้คนทุกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเองมี ทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ของชุมชนต้นแบบเขาขาว อ.ละงู จ.สตูล อีกทางหนึ่งด้วย

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวดไทยในครั้งนี้ มีจำนวนการเรียนรู้ 150 ชั่วโมง จากแพทย์แผนไทยโดยตรง เริ่มต้นตั้งแต่การให้ความรู้ทางทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ การเก็บตัวอย่างการนวด จนถึงการรับมอบเกียรติบัตรเมื่อเรียนจบครบหลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประกอบอาชีพนวดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชนสตูลอนุเคราะห์หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง โรงพยาบาลมะนัง โรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลอนุเคราะห์วิทยากร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกทุกด้าน

โครงการบริการวิชาการนี้ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบุคคลในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้คนทุกกลุ่มเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพที่ตนเองมี