วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp” เพื่อน้อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp” ให้นักเรียน ป.1-6 รร.วัดเขากลอย และ รร. วัดท่าข้าม หวังสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อุรารัตน์ ปานรอด พร้อมด้วย อาจารย์ฑิตฐิตา สินรักษา กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเขากลอยและโรงเรียนวัดท่าข้าม ภายใต้การบริหารงานของ นางประสานทอง จันทมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ที่จัดขึ้น มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และพัฒนาเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาการอ่านเชิงวิพากษ์ (Critical Reading) สอนโดย ดร.อุรารัตน์ ปานรอด และ การแปลเบื้องต้น (Basic English Translation) สอนโดย อาจารย์ฑิตฐิตา สินรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายนอกและหลักสูตรภาษาอังกฤษ และยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านความสามัคคี การแบ่งปัน โดยการนำความรู้ไปบริการสังคม มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน