วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ผนึก ม.ทักษิณ-องค์กรพันธมิตร ลงนามความร่วมมือจัดประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ม.ทักษิณ องค์กรพันธมิตร เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม “CSD สัมพันธ์” ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย ศรีพรงาม ประธานกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และ ผศ.ถวิล อินทรโม อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมลงนามความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม หรือ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 หัวข้อ “University Engagement” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับ องค์กรร่วมจัด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา จะเป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารเช้าพื้นถิ่น สำหรับกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรมอาหารภาคใต้ ตลอดจนการแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ชุด และจัดคณะนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบกิจกรรมสัมพันธ์ ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดการที่วางไว้