วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายปลูกฟาร์มคิดฯ ฝึกทักษะสื่อสารสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดค่ายปลูกฟาร์มความคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หวังช่วยนักศึกษามีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา ทำงานเป็นระบบ

เมื่อเร็วๆ นี้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปลูกฟาร์มคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ของทางคณะฯ จำนวน 70 คน และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมของทางคณะฯ เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มและคิดดีต่อตนเอง เกิดทักษะการแก้ปัญหาการคิด การทำงานอย่างเป็นระบบอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะการสื่อสารสำหรับการนำเสนอความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ แสนทวีสุข และ นายภาคภูมิ แสงบุญ จากสถาบันขวัญแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยาย

อาจารย์ณับปราณ เตียวสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ความสำเร็จของการจัดการศึกษา นอกเหนือจากระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่ดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นมากคือการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งานพัฒนานักศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงจัดค่ายปลูกฟาร์มคิดเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ด้วยเล็งเห็นว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะสำคัญยิ่งในสังคมยุคใหม่ ทำอย่างไรนักศึกษาจึงจะสามารถมีทักษะการสื่อสารที่สร้างสรรค์ สร้างสุข และสร้างมิตรภาพในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้

นอกจากนั้น ทักษะการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ยังมีความจำเป็นในการสร้างอัตลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในด้านการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เนื่องจากงานบริการเป็นงานที่ต้องรับมือกับข้อร้องเรียน และติดต่อสื่อสารกับผู้คนเป็นจำนวนมาก การสื่อสารแบบสร้างสรรค์และการมีทัศนคติที่ดี จึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในตัวนักศึกษาที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรที่นักศึกษาจะเข้าทำงานในอนาคตได้