วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

คณะครุฯ มรภ.สงขลา เสริมความรู้ครู ร.ร.ตชด. เพิ่มทักษะประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรมการประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มุ่งพัฒนาทักษะและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. สนองพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางคณะฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จำนวน 45 คน โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูโรงเรียน ตชด. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะในการวัดผล การวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ รวมทั้งเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน ตชด. และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา

ดร.มนตรี กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยเฉพาะนักเรียนให้มีทักษะทางภาษาไทยทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน  ตลอดจนการแสวงความรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ คณะครุศาสตร์จึงดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ตามพระราชดำริของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมพัฒนาครู การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม การปรับปรุงห้องเรียน/ห้องสมุด การจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ซึ่งเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับการศึกษา

ด้าน อาจารย์พัชยากรณ์ พูลเกตุ ประธานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา แล้ว ในปี 2563 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะด้านต่างๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 15 โรงเรียน  

อาจารย์พัชยากรณ์ กล่าวอีกว่า คาดหวังว่าโครงที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยให้ครูโรงเรียน ตชด. มีทักษะการวัดและประเมิน และการวิจัยสูงขึ้น นักเรียนปฐมวัยมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น ครูมีทักษะในการใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาให้นักเรียน ขณะเดียวกันอาจารย์มีส่วนร่วมในการออกแบบและกำหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น อาจารย์สามารถเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการให้กับครูและโรงเรียนเป้าหมาย และนำนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนานักเรียนโรงเรียน ตชด.