วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

คณะครุฯ มรภ.สงขลา ประกวดความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดประกวดความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเวทีให้สถานศึกษาโชว์ผลดำเนินงาน 5 ด้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพ ที่สอดคล้องกับบริบทอย่างยั่งยืน

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ.ฯ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะครุศาสตร์จัดโครงการการประกวดความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเวทีให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม ความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสาร ความสามารถเฉพาะทางที่สำคัญ ด้านการบริหารจัดการศึกษา และด้านอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ์ มาเข้าร่วมประกวด นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะช่วยกระตุ้นและให้แนวทางแก่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๆ พัฒนาความโดดเด่นของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับบริบทอย่างยั่งยืน

ด้าน ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ รองประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับภารกิจจาก สมศ. ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมพันธกิจของ สมศ. ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และ สตูล ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้จัดโครงการประกวดความโดดเด่น การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการอธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  

ผลการประกวดมีดังนี้ 1. ด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม ระดับ Challenge ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองช้าง ระดับ Good Practice ได้แก่ โรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 2. ด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร ระดับ Challenge ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนพระราชประสงค์ บ้านทรายขาว ระดับ Best Practice ได้แก่ โรงเรียนกำแพงวิทยา ระดับ Honourable ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ 3. ด้านความสามารถเฉพาะทางที่สำคัญ ระดับ Challenge ได้แก่ โรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร ระดับ Honourable ได้แก่ โรงเรียนศานติธรรม โรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ 4. ด้านการบริหารจัดการศึกษา ระดับ Challenge ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่เตย ระดับ Best Practice ได้แก่ โรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ โรงเรียนวิเชียรชม 5. ด้านอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษาประกาศเป็นเอกลักษณ์ ระดับ Challenge ได้แก่ โรงเรียนกำแพงวิทยา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ระดับ Best Practice ได้แก่ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ระดับ Good Practice ได้แก่ โรงเรียนวัดชะแล้ โรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ