วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

การประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพญาหงส์ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ และนายชวน บริรักษ์ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ร่วมกับนายกเทศมนตรีเมือง และปลัดเทศบาลเมือง ในเขตจังหวัดสงขลา รวม 11 แห่ง (ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) ในการประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเทศบาลเมืองคอหงส์เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) มาจากห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 407 ชั้น 4 โซนกลาง อาคารรัฐสภา