วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดอบรม “จิตตปัญญา เพื่อการพัฒนาตน” มุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคิด มุมมองต่อชีวิต เชื่อช่วยให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติดีต่อกันในสังคม

17 ม.ค. 2020
995

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตตปัญญา เพื่อการพัฒนาตน” ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้ สำรวจตัวเองทั้งด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ มุมมองต่อชีวิต อันจะส่งผลให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญา นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อกันในสังคม ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2562 หากนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือผู้สนใจทั่วไปประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4 ต่อ 1160