วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

“TERA” จัดทัพโรดโชว์หัวเมืองใหญ่ 4-8 มี.ค.นี้ ขายไอพีโอ 90 ล้านหุ้น-คาดเข้าเทรด mai Q2/67 ชูผู้นำธุรกิจบริการไอทีครบวงจร พื้นฐานแกร่ง ผลงานโดดเด่น

 บมจ. เทอร์ราไบท์ พลัส หรือ TERA ผนึกบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด (APM) ใน  ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เดินสายโรดโชว์พบนักลงทุนก่อนเสนอขายหุ้นไอพีโอ จํานวน 90 ล้านหุ้น  เปิดจากเรียกความเชื่อมั่นในหัวเมืองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และปิดท้ายที่  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-8 มี.ค. นี้ คาดเข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในไตรมาส 2/2567 ฟาก  “สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ระบุนําเงินจากการระดมทุนขยายธุรกิจ  ผลักดันการเดิบโตอย่างมีศักยภาพ มั่นใจกระแสตอบรับดีเยี่ยม เหตุพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ผล  ประกอบการเติบโตต่อเนื่อง พร้อมโชว์จุดเด่นเป็นผู้ให้บริการไอทีครบวงจรอยู่ในธุรกิจเมกะเทรนด์ มี  รายได้ประจําสมํ่าเสมอ (Recurring Revenue) ที่สูง และการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

 นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด หรือ  APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จํากัด (มหาชน) หรือ TERA เปิดเผยว่า บริษัทฯ มี  แผนที่จะนํา TERA เดินสายนําเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 เพื่อนําเสนอข้อมูลให้กับ  นักลงทุน 5 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดเชียงใหม่, อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  และปิดท้ายโรดโชว์ที่กรุงเทพฯ ตามลําดับ หลังสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (สำนักงาน ก.ล.ต.) อนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เรียบร้อย  แล้ว 

 “การโรดโชว์ครั้งนี้ TERA เตรียมนําข้อมูลธุรกิจและศักยภาพการเติบโตในทุกมิติ รวมถึงตอกย้าจุดเด่น  เพื่อให้นักลงทุนรู้จักและเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน  ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาส 2/2567” นายสมศักดิ์ กล่าว

ด้านนายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด หรือ APM ในฐานะ  ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน TERA มีทุนจดทะเบียนจํานวน 120 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน  ชำระแล้ว 75 ล้านบาท (ก่อนเสนอขายหุ้น IPO) โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จํานวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 37.50% ของจํานวนหุ้นสามัญที่จําหน่าย  แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นําเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ใช้เป็นเงินลงทุนในระบบ  Cloud เพื่อเพิ่มปริมาณการให้บริการ T.Cloud แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้ Local Cloud ในการจัดเก็บข้อมูล  อิเล็กทรอนิกส์ ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และ เป็นเงินทุนหมุนเวียน  ภายในกิจการ 

กลุ่ม TERA ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านระบบคลาวด์ จัดจําหน่ายและให้บริการ ระบบโครงสร้าง  พื้นฐานทางด้านเทคโนโนลี่สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT)  ขนาดใหญ่แบบครบวงจร ให้บริการแอปพลิเคชั่น ด้าน Logistics รวมถึงการลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่ให้บริการด้าน  ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นทางธุรกิจต่างๆ โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจได้แก่ 

1. กลุ่มธุรกิจบริการระบบเก็บข้อมูลและประมวลผลระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และบริการ  ในรูปแบบสมาชิกแบบต่อเนื่อง (Cloud & Recuring Services)

 2. กลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายโซลูชั่นและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคในโลยี  สารสนเทศและการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (On-Premise Hardware & Cyber  Security) 

3. กลุ่มธุรกิจระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ การขนส่งกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ (Transportation  Management System:TMS) ภายใต้ตราสินค้า “Skyfrog”

 4. กลุ่มธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 

สำหรับผลการดําเนินงาน 3 ปีย้อนหลังและงวด 9 เดือนปี 2566 ที่ผ่านมา (2563-Q32566) กลุ่มบริษัทฯ  มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 315.73 ล้านบาท 390.55 ล้านบาท 555.29 ล้านบาท และ 462.86 ล้านบาท  ตามลําดับ โดยมีกําไรสุทธิอยู่ที่ 9.74 ล้านบาท 18.71 ล้านบาท 25.79 ล้านบาท และ 27,.47 .ล้านบาท ตามลําดับ  จึงน่าจะเป็นจุดเด่นที่ทําให้นักลงทุนสนใจ และได้รับการตอบรับที่ดี 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ  บริษัท) หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ

 นายสุรสิทธิ คิวประสพศักดิ์ CEO บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จํากัด (มหาชน) หรือ TERA กล่าวว่า การโรดโชว์ ให้กับนักลงทุนระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคมนี้ บริษัทฯ จะนําเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน  ลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยมีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะนอกจากธุรกิจจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว ในอนาคตยังมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ที่สําคัญสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น 

“การเข้าจดทะเบียนในตลาด mai นับเป็นก้าวที่สําคัญในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโต ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น  ให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่  ดีให้กับนักลงทุน ซึ่งการที่ TERA เป็นหนึ่ง ใน IT Solution Provider ที่นำเสนอโซลูชั่นไอที่มีคุณภาพ   อยู่ในธุรกิจ  เมกะเทรนด์ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาซีพ มีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่น และมีพื้นฐานทางด้านธุรกิจที่แข็งแกร่ง  ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องทุกปี ทําให้เชื่อว่าหุ้น TERA จะทําให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุน” นายสุรสิทธิ์  กล่าวในที่สุด