วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

Betong Net Zero-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยทีมนักวิจัย Betong Net Zero จัดอบรมนักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อสื่อความหมายกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยทีมนักวิจัย โครงการการจัดการการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ จัดอบรมนักเล่าเรื่องชุมชน นักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อสื่อความหมายกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการสื่อความหมายและการซ่อมบำรุงรถเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในโครงการย่อยเรื่อง การส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาจารย์ประจำหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อสื่อความหมายกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

สำหรับการจัดอบรมมีกลุ่มเป้าหมาย รวม 30 คน ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มรถบริการอัยเยอร์เวง ตัวแทนชมรมรถรับส่งทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ประกอบด้วย คุณจมร กิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ คุณอนันต์ การามหิโต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณฟูอาดี แตปูซู ผู้ช่วยหัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง คุณอับดุร์รามัน ตุสาตู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง คุณธิดาขวัญ เสาวคนธ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ คุณมาริษา แสงสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยมีวิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 3 ท่าน คือ

  1. อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  2. อาจารย์ซูซัน หามะ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  3. คุณต่วนโซ๊ะ เบ็ญไซด์อาลี ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค
    ระหว่างวันที่3-7 กรกฎาคม 2566 ณ ลานจุดพักรถสกายวอร์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา