วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

9 สโมสรโรตารีสงขลา สตูล ผนึกกำลังจัดกิจกรรม วันแห่งการบริการของโรตารี เนื่องในวันโปลิโอโลก 24 ตุลาคม 64

ว้นที่ 24 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีสงขลา – สตูล ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันแห่งการบริการของโรตารี” เนื่องในวันโปลิโอโลก 24 ตุลาคม 2564 โดยมี นายธีระนันท์ วงศ์หล่อ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา นางพัฒนี แก้วนาวี รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสงขลา นายธีรยุทธ กันทะเสน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสงขลา นายกรีฑา ดิษโสภา รอง ผอ.วิทยาลัยประมง นายจินวัฒน์ ไชนละมุล รองนายกเทศบาลตำบลพะวง และมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหลังโรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับการประสานงานจาก คุณสลิลภรณ์ อัครพงศ์ชัยกร นายกสโมสรโรตารีหาดใหญ่

มวลสมาชิกสโมสรโรตารี จะเป็นบุคลากรผู้นำทางธุรกิจ และวิชาชีพซึ่งให้บริการแก่เพื่อนมนุษย์ ที่มารวมตัวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา และลงมือทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแก่ชุมชน ด้วยหลักคิดนี้ที่สมาชิกโรตารี ยึดถือเป็นแนวทางร่วมกัน เป็นที่มาของกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันแห่งการบริการของโรตารี และเป็นวันโปลิโอโลก ซึ่งการขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโรตารี ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เริ่มต้นจากการที่สโมสโรตารี ในจังหวัดสงขลา และสตูล จำนวน 9 สโมสร ได้เข้าสำรวจความต้องการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลา และได้ทราบความต้องการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล สโมสรโรตารี ทั้ง 9 สโมสร ได้แก่ สโมสรโรตารีหาดใหญ่ สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ สโมสรโรตารีหาดใหญ่อีสท์ สโมสรโรตารีคอหงส์ สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ สโมสรโรตารีสงขลา สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ และสโมสรโรตารีสตูล ด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกต้นไม้ จึงต้องมีการปรับปรุงพื้นที่อย่างมาก โดยการไถพรวนดินด้วยรถแทรคเตอร์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ การดำเนินการขุดหลุมตามผังการปลูกต้นไม้ จำนวน 684 หลุม รวมถึงการจัดหาพันธุ์กล้าไม้ต่างๆ พร้อมด้วยดินปลูก และไม้พยุงการเจริญเติบโตของต้นไม้ทั้งหมดในการดำเนินกิจกรรมพันธุ์กล้าไม้ ประกอบด้วย ไม้มีค่า จำนวน 135 ต้น ฟ้าทะลายโจร จำนวน 520 ต้น หญ้าแฝก จำนวน 5,000 ต้น และปอเทือง จำนวน 5,000 ต้น

การมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาความยั่งยืนของระบบนิเวศ และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างชุมชนและสิ่งแวดล้อมยอมรับแนวทางแก้ไขในท้องถิ่น และมีความพยายามที่จะจัดการกับสาเหตุ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการปกป้องสิ่งที่เป็นมรดกร่วมกันของเรา นั่นคือ สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่สมาชิกโรตารี มุ่งเน้นให้บริการชุมชน ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ และการ ป้องกันแก้ไขข้อขัดแย้ง การป้องกันและรักษาโรค น้ำและการสุขาภิบาล สุขอนามัยของแม่และเด็กการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน