วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

“ไพเจน” ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ป้องกันไข้เลือดออก แก่ รพ.สต.ทั้ง 24 แห่ง ดูแลประชาชนในพื้นที่ หวั่นเกิดไข้เลือดออกระบาด ย้ำ รพ.สต. ต้องเข้าถึงประชาชน ห่างไกลจากไข้เลือดออก

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในการส่งมอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในการป้องกันและกำจัดไข้เลือดออก ณ ห้องประขุมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ชั้น 1 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นางปิยะนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดอบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมในการส่งมอบ พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก 24 รพ.สต. ร่วมรับมอบ

นายไพเจน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ทำการส่งมอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ในการช่วยกำจัดไข้เลือดออก ซึ่งมีลูกน้ำหรือยุงลายเป็นพาหนะที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก ซึ่งกำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้ และในส่วนของจังหวัดสงขลา ก็มีผู้เป็นไข้เลือดออกจำนวนมากเหมือนกัน ซึ่งวันนี้ทาง อบจ.สงขลา มีเป้าหมายอยู่ที่ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนอยู่กับ อบจ.สงขลา 24 แห่ง ด้วยกันเป็นเบื้องต้น เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของลูกน้ำ หรือยุงลาย ที่จะเป็นพาหนะก่อให้เกิดไข้เลือดออก โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งในปีหนึ่งๆทำให้เด็กต้องชีวิตจากไข้เลือดออกเป็นจำนวนไม่น้อย จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั้ง 24 แห่ง ที่มารับมอบในครั้งนี้ ลงในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งตัวชี้วัดในแต่ละพื้นที่ก็คือ ไม่เกิดการสูญเสียชีวิตอันเกิดมาจากโรคไข้เลือดออกในพื้นที่นั่นเอง จึงขอฝาก เจ้าหน้าที่รพ.สต. ในการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลา เนื่องจากใน 3 เดือนที่ผ่านมามีการระบาดของไข้เลือดออกอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา และมีเด็กเสียชีวิตในพื้นที่ของอำเภอสิงหนคร และยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่ถือว่า เป็นขั้นการระบาด แต่ก็ยังมีการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ดังนั้นเราจึงต้องทำการควบคุมโรคทั้งการป้องกันและการควบคุมโรค ซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นไปตามมาตราการของกรมควบคุมโรคที่จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมโรค

ทั้งนี้จากสถานการณ์ไข้เลือดออกไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยแยกเป็นรายอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา พบว่า 4 สัปดาห์หลังสุด อำเภอหาดใหญ่มีอัตราป่วยมีอัตราป่วย 82.83 ต่อประชากรแสนคน อำเภอสิงหนครมีอัตราป่วย 59.60 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งพบผู้ป่วยตายจำนวน 1 ราย อำเภอควนเนียงมีอัตราป่วย 34.83 ต่อประชากรแสนคน อำเภอจะนะมีอัตราป่วย 31.65 ต่อประชากรแสนคน อำเภอนาหม่อมมีอัตราป่วย 30.54 ต่อประชากรแสนคน และอำเภอสะบ้าย้อยมีอัตราป่วย 20.30 ต่อประชากรแสนคน โดยอำเภอหาดใหญ่เป็นลำดับที่ 1 ของจังหวัดสงขลาและอื่นๆ ตามลำดับ จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของการระบาดของโรคไข้เลือดออกทั้งจังหวัดสงขลา และเป็นภาวะเร่งด่วน ซึ่งมีความจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค กองสาธารณสุขจึงได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 3 รายการ คือ สเปรย์กำจัดยุงจำนวน 2,500 กระป๋อง สเปรย์กันจำนวน 1,500 ขวด และทรายอะเบท 50 กรัม จำนวน 5,000 ซอง เพื่อทำการส่งมอบให้กับ รพ.สต. ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ถ่ายโอนภารกิจฯ ประจำปี 2566 จำนวน 24 แห่ง